ข้อมูลสถานศึกษา

ประวัติของสถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่เลขที่  19/1  ซอยทางเข้าเรือนจำ ถนนจันทอุดม ตำบลเชิงเนิน  อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  รหัสไปรษณีย์  21000  หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร 038-613428 และ  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ ประมาณ 30 ไร่

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง  ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่  ปี  2552 โดยถือเป็นโครงการหนึ่ง  ในสังกัดโรงเรียนวัดหวายกรอง  เปิดดำเนินการสอน  แบบสองภาษา  (MEP)  ในระดับปฐมวัยโดยมีครูต่างชาติและครูไทย  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีจำนวน  4  ห้องเรียน  ประกอบด้วย

–  นักเรียนชั้นอนุบาลเด็กเล็กอายุ  2  ขวบเศษ  1  ห้องเรียน

–  นักเรียนชั้นอนุบาล  1  (อายุ  3  ขวบ)  2  ห้องเรียน

–  นักเรียนชั้นอนุบาล  2  (อายุ  4  ขวบ)  1  ห้องเรียน

รวมมีนักเรียนทั้งหมด  101  คน  จำนวนบุคลากร  15  คน  ใช้สถานที่ประกอบการอาคารชั่วคราวที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  เพราะขณะนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

ต่อมาในปีการศึกษา 2553 ยังใช้สถานที่ประกอบการเดิมที่อาคารชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  เปิดการเรียนการสอนในชั้นอนุบาลปีที่  1  (3  ขวบ)  จำนวน  4  ห้องเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่  2  (4  ขวบ)  จำนวน  4  ห้องเรียน  และชั้นอนุบาลปีที่  3  (5  ขวบ)  จำนวน  2  ห้องเรียน  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  261  คน  จำนวนบุคลากร  35  คน  จำนวนห้องเรียน  10  ห้อง  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสองภาษา  และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยนำหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ  มาเป็นแนวทางในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม  และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสถานศึกษานั้น

ในช่วงปลายปีการศึกษา  2553  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีมติเห็นชอบจัดตั้งโรงเรียนขึ้น  เมื่อ  วันที่  9  พฤศจิกายน  2553  สถานที่ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง  ขึ้นโดยใช้พื้นที่เรือนจำกลางระยองเดิมซึ่งเป็นที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ตั้งอยู่ที่  19/1  ซอยทางเข้าเรือนจำ  ถนนจันทอุดม  ตำบลเชิงเนิน  อำเภอเมืองระยอง  ในปีการศึกษา  2554  โรงเรียนได้ก่อสร้างเสร็จ  และโรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองจำนวนมาก  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ให้ขยายห้องเรียนในระดับชั้นอนุบาล  1  เพิ่มเติมอีก  6  ห้องเรียน  เดิมมี  4  ห้องเรียน  ดังนั้นปีการศึกษา  2554  จึงมีห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล  1  จำนวน  10  ห้องเรียน  ชั้นอนุบาล  2  จำนวน  4  ห้องเรียน  ชั้นอนุบาล  3  จำนวน  4  ห้องเรียน    และประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน  2  ห้องเรียน  จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  20  ห้องเรียน  จำนวนบุคลากร  68  คน  จำนวนนักเรียน  528  คน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างชาติและครูไทยในรูปแบบ  ของโรงเรียนสองภาษาเหมือนเดิม  แต่เนื่องจากขยายห้องเรียนเพิ่ม 6 ห้อง ทำให้นักเรียนไม่สามารถย้ายไปอยู่ที่ใหม่ได้ทั้งหมดเพราะสถานที่ไม่พอ  จึงจำเป็นต้องให้นักเรียนชั้นอนุบาล  1  อยู่ที่อาคารชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดระยองต่อไปก่อนจนกว่าการก่อสร้างเพิ่มเติมจะแล้วเสร็จ  จึงจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่ทั้งหมด  คาดว่าปีการศึกษา  2555  คงจะเรียบร้อย  และโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองจะเปิดทำการสอนไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

การบริหารโรงเรียน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ว่าด้วย  การบริหารจัดการสถานศึกษา  ในข้อบัญญัติดังกล่าวจัดให้มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้มีหน้าที่กำหนดนโยบายส่งเสริม  สนับสนุน ตลอดจนวางกติกาข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา  ในการบริหารงานในระยะแรกกำหนดให้มีการบริหาร  งาน 2 ระบบ  กล่าวคือ  ระบบการบริหารผู้บริหารโรงเรียน และจัดจ้างครูต่างชาติ  โดยมูลนิธิตากสินระยอง  ส่วนครูปฏิบัติการ  จัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและส่วนหนึ่ง จัดจ้างโดยมูลนิธิตากสินระยอง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้มีคำสั่งจากองค์การบริหารจังหวัดระยอง  ให้นายสุวินัย  สนิทม่วง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ดำรงตำแหน่ง  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง  และใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองร่วมกับงบประมาณของมูลนิธิตากสินระยองในการบริหารจัดการ   โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นผู้ จัดสรรหาผู้บริหารโรงเรียน  ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่  ปีการศึกษา  2552  จนถึงปัจจุบัน