พันธกิจ

1. จัดระบบการบริหารจัดการ แบบการกระจายอำนาจ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
2. จัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาให้เด็กได้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาสถานศึกษา บรรยากาศ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคให้มีความพร้อมร่มรื่นสวยงาม และได้มาตรฐาน
4. จัดการเรียนรู้คู่คุณธรรมโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ วัฒนธรรมชาติไทย กีฬา ดนตรี ศิลปะและความสามัคคีในชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(AEC)