เป้าหมาย

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการได้เทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยชุมชนมีส่วนร่วม
2. นักเรียนสามารถสื่อสารได้สองภาษา
3. สถานศึกษา มีสภาพบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภค ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. นักเรียนสามารถนำหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันได้
5. สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ เพียงพอต่อความต้องการ
6. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรมความเป็นไทย มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน